Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Економічний аналіз?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Найпоширеніші запитання:

 • Як подати статтю в збірник (завантаження та опис метаданих статті) (pdf)
 • Як повернути статтю в систему після доопрацювання? (pdf)
 • Як перевірити поточний стан статті? (pdf)

 

Щоб розпочати роботу зі збірником і подати статтю, необхідно виконати наступні кроки:

 1. Зареєструватися на сайті. 
 2. Ретельно заповнити всі поля реєстраційної анкети та обрати роль "Автор".
 3. Після успішної реєстрації зайти в свій аккаунт (Тека користувача).
 4. Перейти за посиланням [Нове подання].
 5. Виконати 5 кроків подання статті до журналу, слідуючи вказівкам.
 

  Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (дивитись взірець оформлення статті), виконаний у редакторі MS Word.
 2. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки)та інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки.
 3. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь (подають лише аспіранти та здобувачі);
 4. Електронні копії анотації англійською мовою у форматах jpeg  (сканована копія) та doc (у редакторі MS Word) (подаються лише після позитивного рішення редакції щодо друку статті), завірену професійним перекладачем або викладачем англійської мови зі знанням економічної термінології.
 5. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті). Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.

!!!! Подані авторами статті будуть розглядатись лише ПІСЛЯ ПОДАЧІ ПОВНОГО ПАКЕТУ СУПРОВІДН�?Х ДОКУМЕНТІВ !!!!

 Пакет перерахованих вище матеріалів подається на сайті (увійти на сайт як зареєстрований користувач).

Структура статті

 1.   Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний).     

Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською / російською та англійською). 

2.     Автор (по центру, вказується повне ім’я, по батькові та прізвище автора, прізвище – великими літерами, шрифт - жирний). (Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). 

3. Відомості про автора (авторів) (по центру у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур) або афілійована установа, адреса робочої електронної скриньки.

4.  Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до десяти слів).

5. Структурована анотація (реферат), (із застосуванням безособових конструкцій; містить наступні елементи (напівжирним курсивом з абзацу): бібліографічний опис статті мовою статті;тіло анотації обсягом  250 слів(необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки).

 

Статті, які містять анотації, складені неправильно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опублікованими.

 

При написанні анотації слід урахувати наступні положення:

 • тема, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті;  методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і викликає зацікавлення з погляду запропонованої статті;
 • результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення;
 • висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті;
 • відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме;
 • варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться;
 • у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних утворів;
 • У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті;
 • текст анотації повинний бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань;
 • положення, що викладаються, повинні логічно випливати одне з одного;
 • скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

6. Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше шести слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.

7. Код JEL класифікації (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18).

8. Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (напівжирним курсивом з абзацу):

8.1. Вступ, який містить:

 • загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

8.2. Мети та завдання статті.

8.3. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

8.4. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

9. Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список літератури» (виконується курсивом, кегель 14, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) та під заголовком «References» - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт APA)(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів англійською мовою. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів англійською мовою.

 

 Технічні вимоги до оформлення статті:

 

 • Формат сторінки – А 4.
 • У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг статті – не менше десяти друкованих сторінок.
 • Поля зліва, знизу та зверху – 20 мм, справа –10 мм.
 • Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад,Таблиця 1. Оцінка динаміки обсягу капіталу підприємства за період 31.12.2014 – 31.12.2015 рр.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.
 • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.
 • Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.
 • При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.
 • Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
 • Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 Редакція може відхилити статтю, якщо:

 

 • відсутній повний пакет супровідних документів;
 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;
 • стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
 • матеріал має рекламний характер;
 • порушена в статті проблема втратила актуальність.

 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне) рецензування.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.

До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються. 

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються.

 

Організаційний внесок 

Вартість основних послуг

Вартість публікації становить 45 гривень за 1 сторінку (за умови розміщення статті без надання автору паперового примірника).

Для отримання паперового примірника автори додатково компенсують витрати за його виготовлення у розмірі 180 грн.

Додатково оплачується вартість пересилки журналу у розмірі 45 гривень.

Вартість додаткових послуг

 • переклад (за необхідності) анотації на англійську мову (2 тис. знаків) - 100 грн.
 • переклад статті на англійську мову (за 1 сторінку) - 100 грн.
 • послуги перекладача на предмет перевірки якості мови перекладу (за 1 сторінку) - 20 грн.
 • оформлення (за необхідності) списку літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 - 60 грн.
 • оформлення (за необхідності) списку літератури англійською мовою стилем АРА - 80 грн.

За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення у розмірі 180 грн.

  

Стаття проходить процедуру таємного рецензування у термін не більше, ніж 30 днів.

Після підтвердження, що стаття прийнята до друку, повідомляються реквізити для оплати.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріали до цього збірнику, погоджуються з наступними положеннями:

 • Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають збірнику право першої публікації на умовах лізенції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим збірником (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому збірнику.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань: контакту з користувачами або з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки статті до публікації. Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Редактори та рецензенти не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації.